การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน

ขอเชิญร่วม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


  สจว. มินิมาราธอน 2562 (ครั้งที่ 2)  
ISP MINI MARATHON 2019


วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก)


 ENG

Organized by

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
 


หลักการและเหตุผล

          การจิตวิทยา ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม ซึ่ง ต่างก็ใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างกว้างขวางและได้ผลมาโดยลำดับ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการระดับบริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทาง ด้านนี้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการตอบโต้และปฏิบัติการจิตวิทยาในเชิงรุกแก่ ฝ่ายตรงข้าม แต่เนื่องจากทางโรงเรียนสงครามจิตวิทยาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทางราชการได้อย่างเต็มที่เพราะการดำเนินงานกระทำได้ภายในขอบเขตจำกัด เนื่องจากไม่มีอัตราข้าราชการประจำของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิชาการ และความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันทางราชการจึงได้พิจารณาจัดตั้ง “สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง” ขึ้นแทนโรงเรียนสงครามจิตวิทยา โดยกำหนดให้มีอัตราประจำที่ถาวรเป็นของสถาบันการศึกษาเองขึ้นตรงต่อ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๒๑ และได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ รุ่นที่ ๒๔ สืบต่อมา
          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๘๕/๒๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๒๕  และคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๗๑/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ ให้มอบการบังคับบัญชา “สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กรมยุทธการทหาร” ขึ้นกับ “สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด” โดยมีพิธีส่งและรับมอบการบังคับบัญชาระหว่าง เจ้ากรมยุทธการทหาร กับ ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๖ (ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาที่ข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๓๗ กำลังศึกษา อยู่) ดังนั้นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงจึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
          หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชามาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (โดยเสนาธิการทหาร รับคำสั่ง) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง โดยมีการฝึกอบรมปีละ ๑ รุ่น ระยะเวลา ๒๒ สัปดาห์ และเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการปฏิบัติการข่าวสารในหลักสูตร และมีการฝึกร่วมกับวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและสามารถกำหนดแนวทางการการ ปฏิบัติการข่าวสาร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถนำแนวทาง ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลก่อให้เกิดความมั่นคงและประโยชน์ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด
          สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว) และ คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงทุกรุ่น จึงได้จัดทำโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “สจว. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 2 (ISP Thai Mini Marathon 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
๓. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย Sports Tourism
 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
๔. นำรายได้จากการจัดงานทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


You tube race day 2015

 

Youtube สจว.ที่มั่นคง

 


ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING
 
 MINI MARATHON 10.5 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป

* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,700 คน

 FUN RUN 5 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 800 คน

 


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10 K 5 K
ถ้วยพระราชทานฯ 1 ชาย / 1 หญิง -
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 -
เงินรางวัล Over All 1-10 -
เสื้อที่ระลึก เสื้อคอกลม เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขันCASH PRIZES / เงินรางวัล Over all มินิมาราธอน

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
ชาย
Mini Marathon
หญิง
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 4,000 บาท 4,000 บาท
อันดับที่ 3-4 3,500 บาท 3,500 บาท
อันดับที่ 5-7 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่่ 8-10 2,500 บาท 2,500 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯT-Shirt Size (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัครทุกประเภทระยะทาง (10.5 กม. และ ฟันรัน 5 กม.)

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
MALE 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch 48 inch
FEMALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch -  

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY wink
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาถูกจำหน่าย ณ สถานที่จัดงาน 18-19 พฤษภาคม 2562

สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน
- ลานหน้าสวนหลวงพระราม 8 (60 คัน) ฟรี
- ลานจอดมูลนิธิชัยพัฒนา (120 คัน) ฟรี
- ลานจอดรถ พาต้าปิ่นเกล้า (200 คัน) 40 บาท/คัน
- ลานจอดรถ ร้านอาหารต้นตำหรับไทย (60 คัน) 40 บาท/คัน


EXPO DAY
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง

 

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (10.00-17.00 น.) ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ถนนวิภาวิดีรังสิต
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (13.00-18.00 น.) ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8
เช้าวันแข่งขันก่อนปล่อยตัว วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (04.00-05.00 น.) ณ ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร Order No หรือแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด


JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ โปรดงดโทรWarning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้อง Username และ Passwordในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 10.5 K 450 บาท 1,700
 FUN RUN 5 K 450 บาท 800
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้ 2,500


ปิดรับสมัครแล้ว


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


ลงทะเบียน - ยืนยันการจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง


จองโรงแรม / BOOKING HOTEL
ใกล้สถานที่จัดงาน
 สะพานพระราม 8 กรุงเทพ