เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์
RAYONG SEA VIEW

RUN FOR RANGER 2018

โครงการ เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ทะเล​

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ หาดแหลมเจริญ, อ.เมือง จ.ระยอง
เส้นทางวิ่งเรียบทะเล 100% (หาดแหลมเจริญ - หาดแสงจันทร์ - หาดสุชาดา)

English Version 
                 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน ซึ่งมีภารกิจหลักคือเสนอความคิดเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกำกับดูแล ประเมิน ตรวจสอบ การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึง ศึกษา วิจัยพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลหายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อีกทั้งต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มุ้งให้เกิดผลสัมฤทธิ์อันยังผลให้เกิดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทรัพยากรธรรมชาติและประชาชน
               กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีภารกิจหนึ่งโดยจะต้องดูแลทรัพยากรป่าไม้ และป่าชายเลน และในแต่ละปีจะต้องมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล ปกป้อง และพิทักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ตราบชั่วลูกชั่วหลาน ดังนั้นจึง มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเพื่อผู้พิทักษ์ป่าขึ้น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวขึ้น อีกทั้งยังเป็นการการจัดสวัสดิการภายใน โดยวิธีการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพซึ่งทำได้ง่ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กล้ามเนื้อโดยเฉพาะช่วงขา กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตทำให้ระบบการทำงานของหัวใจดีขึ้น และการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่ง ยังช่วยทำให้จิตที่เครียดจากการผ่อนคลาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรกรและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง จึงได้ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์” (Sea View Run for Ranger 2018) ขึ้น เพื่อเป็นการหารายได้สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการเพื่อผู้พิทักษ์ป่า (Ranger) ต่อไป 


 
ประเภทของกิจกรรม

 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. / HALF MARATHON
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ค่าสมัคร 700 บาท
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 700 คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
   ชาย: ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
   หญิง: ไม่เกิน 29 ปี / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
   * บันทึกสถิติเวลาด้วยระบบ Timing chips


 มินิมาราธอน 10.5 กม. / MINI MARATHON
ปล่อยตัวเวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 400 บาท
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 2,200 คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
   ชาย: ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
   หญิง: ไม่เกิน 15 ปี / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
   * บันทึกสถิติเวลา Timing chips Systems


 ฟันรัน 5 กม. / FUN RUN
ปล่อบตัวเวลา 05.45 น. ค่าสมัคร 400 บาท
จำกัดจำนวนผู้สมัคร 1,600 คน
   * ไม่บันทึกเวลา / ไม่มีการแข่งขัน
รายละเอียด / DESCRIPTION
Distance Km. Start Entry fee Runners Runnung shirt Medal G-Bag Awards Cash Prize
 HALF MARATHOMN 21K 05.00AM 700฿ 700 1-5 1-5 AG
 MINI MARATHON 10K 05.45AM 400฿ 2,000 1-5 1-3 AG
 FUN RUN 5K 05.45AM 400฿ 1,300 - -

เงินรางวัลในกลุ่มอายุ / AGE GROUP CASH PRIZES
DISTANCE Km. 1st  2nd  3rd 4th 5th
 HALF MARATHON 21KM  5,000 Baht  4,000 Baht  3,000 Baht  2,000 Baht  1,000 Baht
 MINI MARATHON 10KM  3,000 Baht  2,000 Baht  1,000 Baht  - -


   
หมายเหตุ 
 • ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัลตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทุกระยะทาง ที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญผู้พิชิตตามระยะทาง หลังวิ่งเข้าเส้นชัย
 • นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน ที่เข้าเส้นชัยทุกคน รับประกาศนียบัตรรับรองสถิติ โดยดาวน์โหลดหลังงานเสร็จ 1 วัน
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง (Running Shirt) ท่านละ 1 ตัว
 • ผู้สมัครทุกคน จะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies-Bag คนละ 1 ใบ
 • ผู้สมัครทุกคน ที่สมัคร Online ล่วงหน้าตามกำหนด จะรับการประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
 • พิมพ์ชื่อผู้สมัครล่วงหน้าทุกคนพร้อมธงประจำชาติ ลงในหมายเลขประจำตัว
 • ดาวน์โหลดรูปถ่ายฟรี หลังวันแข่งขันที่ JogAndJoy.Photos


กติกาการแข่งขัน
 • การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งนานาชาติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด *(ใช้ Timing chip จับเวลา 21K/10K)
 • ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2561 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
 • นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
 • นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
 

การบริการ
บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน, บริการเครื่องดื่มเกลือแร่
ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย
มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
สถานที่จอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (700 คัน) วัดปากน้ำ-ลานหน้าวัด-โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ห่างจากจุดสตาร์ท 2 กม. คณะกรรมการจัดงาน จัดรถสองแถว รับ-ส่งไป จุดเริ่มต้นและเส้นชัย

บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.30 น.
มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
มีพื้นที่กางเต็นท์พักแรมริมหาดหาดแหลมเจริญ พร้อมห้องน้ำบริการ ฟรี.
(โปรดจองพื้นที่ล่วงหน้า โทร. 081-498-9865)


 


ขนาด SIZE เสื้อที่ระลึก (21K และ 10K เสื้อวิ่ง Running shirt / 5k เสื้อคอกลม T-Shirt)
SIZE SS S M L XL 2XL 3XL
 MALE 34 inch 36 inch 38 inch 40 inch 42 inch 44 inch 46 inch
 FEMALE 32 ince 34 ince 36 ince 38 ince 40 inch - -
* สมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนไซต์ได้ / Can not change later สมัครวิ่ง Online  

อีเมลของผู้สมัครมีความสำคัญ และ จำเป็น จำเป็น จำเป็นมาก
ระบบการรับสมัคร PayJogAndJoy จะส่งอีเมลกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครทันที ที่สมัครสำเร็จ
ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
ผู้สมัครต้องจดจำ Password ในการ  Login เข้าระบบ
(สมัคร - ส่งเอกสารโอนเงิน - ตรวจสอบรายชื่อ)
สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา)
อีเมลสอบถามหรือการแก้ไขปัญหา : Payment@JogAndJoy.com


โปรดศึกษาวิธีการสมัคร ก่อนคลิกปุ่ม Register
ปัญหาที่พบบ่อย : ผู้สมัครไม่ คลิก ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ด้านล่าง Billing details
หน้าคำว่า I' ve read and accept the terms & condition

ห้ามจดบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อไปโอนเงิน
ให้ออกไปเปิดเอา บ/ช จากอีเมลตอบรับสมัคร ทันที่ ที่สมัครสำเร็จทุกขั่นตอน

 


 


  การลงทะเบียน Online ในเว็บไซต์
ชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือ บัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal
1. สมัครวิ่งออนไลน์ / ONLINE REGISTRATION
2. ส่งรูปภาพเอกสารการโอนเงินทางธนาคารในระบบ / CONFIRM PAYMENT
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบด้วยตัวเอง / CHECKLIST REGISTERED RUNNERS


ขออภัย ปิดรับสมัครออนไลน์แล้ว (19/3/2018)
เปิดรับสมัครเพิ่ม ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม เวลา 10.00-17.00 น. จำนวน 500 คน wink

ข้อควรระวัง ในการลงทะเบียน และส่งสำเนาใบโอนเงิน

* โปรดลงทะเบียนให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งเลขที่บัญชีธนาคาร ตอบกลับไปทันที ซึ่งอีเมลดังกล่าว อาจไปอยู่ที่ Junk mail หรือ อีเมลขยะ Spam mail
* หลังจากผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้ส่งมาตามระบบโดย Login เข้าในระบบที่เว็บไซต์ PayJogAndJoy.com เหมือนกับตอนที่สมัครวิ่ง ไปที่ My Accuount แล้วแนบไฟล์ภาพใบโอนเงินไปที่ confirm payment ระบบจะตอบรับเอกสารทันที การส่งเอกสารมานอกท่อ ไปที่อีเมลอื่น ฝ่ายจัดการแข่งขันจะไม่ได้รับเอกสารของท่าน

* การชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal ผู้สมัครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม (4.4%credit card processing and ฿11 Service fees)
*หลังจากลงทะเบียนออนไลน์สำเร็จลง ผู้สมัครที่เลือกชำระค่าสมัครแบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หากผู้สมัครไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินมาในระบบ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร ระบบจะยกเลิก Cancelled order การลงทะเบียนนั้น ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใหม่ Order ใหม่


Tel : 02-721-6009 (09.30-17.00 น. วันธรรมดา) 086-391-8434,
E-mail: Payment@JogandJoy.com

   โรงแรมที่พักในเมืองระยอง
ราคาถูก พร้อมเบอร์โทรติดต่อ ห้องพักรายวัน ย่านใจกลางเมือง
ประหยัด สะดวกสบายเว่อร์  Kantary Bay Hotel, Rayong
Away from Laem Charoen Beach the Start & Finish 4 Km.

ค้นหาโรงแรมที่พัก ใกล้หาดแหลมเจริญ ระยอง / BOOKING HOTLE CHA AM BEACH
 
 
 Website Partner