การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในภายหลังขอเชิญร่วมกิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ระดมทุนมอบให้
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก
และศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
2 โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว
และทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลน
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กรุงเทพมหานคร 

 English Version

25 ชาติ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน SWU RUN TOGETHER 2024

Australia Belgium Canada France
Argentina India Ireland Lithuania
Hong Kong Japan Myanmar Norway
Netherlands Philippines South Africa Taiwan
Russia South Korea Switzerland Thailand
UK Germany Nepal USA
     
China     Up date 24/3/2024
CONDUCTED BY

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงสู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบันประกอบด้วยคณะ วิทยาลัย และสถาบันซึ่งมีความเชี่ยวชาญหลายศาสตร์สาขาวิชาในปัจจุบัน กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้าผสานสัมพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาแก่เยาวชนแล้วนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังมีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ อาทิ การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบการจัดงานประชุมวิชาการ และการจัดกิจกรรมบริหารวิชาการต่างๆ เป็นต้น
          ในการนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม จึงกำหนดร่วมจัดโครงการวิ่ง 75 ปี มศว อโศกร่วมใจ SWU RUN TOGETHER 2024 วิ่งด้วยใจไปด้วยกัน ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีร่วมใจของชาวอโศกเพื่อพัฒนาย่านอโศก ตลอดจนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรประชาสังคมอโศกมนตรีในการพัฒนาย่านอโศก
3. เพื่อเป็นกิจกรรมระดมทุนจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจมอบให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว
4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม


ศรีนครินทรวิโรฒ - ระดับดาว ศรีระวงศ์ (เดอะสตาร์ ปี 11)

วิ่ง 70 ปี มศว เพื่อสังคม-อโศกร่วมใจ เมื่อปี 2562

ประเภทการแข่งขัน

วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
ค่าสมัคร 650 บาท
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
เสื้อที่ระลึก+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 19 ปี อายุไม่เกิน 19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป  
*** การคำนวนอายุของผู้สมัคร ปี พ.ศ. 2567 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง

วิ่งเพื่อสุขภาพ
Fun Run ระยะทาง 6 กม.

ปล่อยตัวเวลา 05.20 น.
ค่าสมัคร 550 บาท รับสมัคร 900 คน
เสื้อที่ระลึก+Bib

ชาย หญิง
ประชาชนทั่วไป Open ประชาชนทั่วไป Open
 ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ 

VIP
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (10 กม.หรือ 6 กม.)
ปล่อยตัวเวลาตามเวลาที่เลือกลงวิ่ง
ค่าสมัคร 2,000 บาท รับสมัครเพียง 100 คน
เสื้อโปโลที่ระลึก+Bib+เสื้อที่ระลึกตามระยะที่เลือกลงวิ่ง (10K+Chip)

ไม่มีการแข่งขัน เมื่อเลือกลง 6K / มีการแข่งขัน เมื่อเลือกลง 10K

2 โรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มศว

Project Image

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดนครนายก

Learn more >>

Project Image

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
จังหวัดนนทบุรี

Learn more >>

แผนที่เส้นทางวิ่ง

เสื้อที่ระลึก

Polo shirt for VIP

Medel for all


 
รายละเอียด ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 6K VIP
ค่าสมัคร 650 บาท 550 บาท 2,000 บาท
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-5 (11 กลุ่มอายุ)
Top 100 (วัดผลจาก Timing ship) ชาย 100/หญิง 100
เสื้อที่ระลึก Unisex Unisex โปโล Unisex
เหรียญผู้พิชิต
Timming chips 10K
QR Code สถิติการวิ่ง, e-certificate 10K
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่ง Race Pack โดย EMS จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
ข้อควรระวัง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย EMS ผู้สมัครต้องจ่ายเงินเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2567
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 21-25 มีนาคม 2567
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่ง (Running shirt) ที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)

TIME LINE


เปิดรับสมัครแบบมารับ BIB เอง ถึง 24 มีนาคม 2567
สมัครแบบจัดส่งของทาง EMS เปิดรับสมัครถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567
การจัดส่ง เสื้อที่ระลึก+เบอร์วิ่ง+chips10K
ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่งโดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
การจัดส่ง จะจัดส่งระหว่าง 21-25 มีนาคม 2567


กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง
สำหรับผู้สมัครที่ไม่เลือกส่งทางไปรษณีย์

ผู้สมัครสามารถติดต่อรับได้ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 (เวลา 10.00 - 18.00 น.)
ณ เคาน์เตอร์เฉพาะกิจงานวิ่ง SWU RUN TOGETER 2024
ณ อาคารนวัตกรรม มศว ประสานมิตร
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และหรือ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนผู้อื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตนและของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 
โทร. 098 824 1317, 086 391 8434


NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด


ลานจอดรถ ฟรี สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานจอดรถ มศว จำนวน 800 คัน 03.30-8.00 น. *โปรดรแสดงเบอร์วิ่งก่อนเข้าลานจอดรถ
Arrow ลานจอดรถ รร. สาธิต มศว.ประสานมิตร (300 คัน)


โรงแรมที่พัก ใกล้ มศว 
ย่านถนนอโศก รัศมีเดินมาร่วมงาน

Arrow Asok Residence Sukhumvit by UHG
Arrow The Ellis Hotel Asoke Bangkok
Arrow โรงแรมนาราวาส บูติค
Arrow Fx Hotel Metrolink Makkasan

l See Hotel Map l
 

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทร ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


 - คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนค่าสมัคร


New ปิดรับสมัคร New

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง Online
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9
(09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)


JOG&JOY LINE