| English Version |


มหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และ การอนุรักษ์
Amazing Thailand Tourism Year 2018
วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ (ครั้งที่ 2)

เชียงใหม่อัลตร้ามาราธอน
CHIANG MAI ULTRAMARATHON 2018


 


                 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ารายได้ของประเทศไทยทุกวันนี้ “ท่องเที่ยวคือรายได้หลักเข้าประเทศ” ดังนั้นทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายรายได้ของประเทศ การจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติ เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่เมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆทั่วโลก ให้ความสำคัญและนิยมจัดขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างถิ่นให้เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวอย่างได้ผล เช่น บอสตันมาราธอน, แอล.เอ.มาราธอน, ลอนดอนมาราธอน, ฮอนโนลูลูมาราธอน, ซีดนีย์มาราธอน, นิวยอร์คมาราธอน, รวมไปถึงมหานครใหญ่ๆ ในเอเชีย อย่าง โตเกียวมาราธอน, ปักกิ่งมาราธอน, ฮ่องกงมาราธอน, สิงคโปร์มาราธอน, ฯลฯ ในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายๆจังหวัด ได้จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอนนานาชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
               ในปี 2561 รัฐบาล โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดรายการแข่งขันมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ทุกประเภทกีฬา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวได้ ต่อเนื่องตลอดปี 2561 กระจายไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ทั่วประเทศ
               จากการประชุมบูรณาการแผนเพื่อสนับสนุนกลไกมูลนิธิฯ ของคณะกรรมการ มูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบพื้นที่ดอยอินทนนท์ ยังมีเรื่องราวที่รอการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างยั่งยืนอีกมากมาย โดยมีโครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบจัดการพื้นที่คุ้มครอง : CATSPA ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และสนับสนุนให้ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบด้านงบประมาณ และประสิทธิภาพในการจัดการ ให้นักอนุรักษ์ทั้งหลายได้เรียนรู้ร่วมกันต่อไป
               นายทรงธรรม สุขสว่าง ร่วมกับ ดร.พรชัย จิตรนวเสถียร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ ในฐานะประธาน มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมเปิดงานฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์และกุหลาบพันปี และจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อหาทุนจัดตั้ง “มูลนิธิกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์” ผ่านโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สถาบันการศึกษาและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์รอบพื้นที่ดอยอินทนนท์กว่า 300 คน ที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
สำหรับกองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนใน จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเร่งเสริมความยั่งยืนของระบบพื้นที่คุ้มครอง (CATSPA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดอยอินทนนท์ต่อไป
               กองทุนเพื่ออนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกับ จ๊อกแอนด์จอย ผู้จัดการการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอนเพื่อการท่องเที่ยว (Marathon Tourism Management) ชั้นนำของไทย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงาน วิ่งพิชิตดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 2 (Chiang Mai Ultra Marathon 2018) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561


วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของรัฐบาล
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อรณรงค์ประชาชนชาวไทยและนานาชาติออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5. นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้า มูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ 

  เชียงใหม่อัลตร้ามาราธอน
Chiang Mai Ultramarathon 2018
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561


จุดเริ่มต้น Start ณ โรงเรียนศรีจอมทอง ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง
ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 70 กม.
เส้นทางวิ่งบนถนนขึ้นดอยอินทนนท์ ระยะทาง 50 กม.
เส้นชัย Finish ณ จุดสุงสุดยอดดอยอินทนนท์ 2,565 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประเภทของกิจกรรม และการแบ่งกลุ่มอายุ

 วิ่งอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ประเภทบุคคล
ล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 
- บุคคล ชาย อายุไม่เกิน 39
- บุคคล ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
- บุคคล หญิงทั่วไป OPEN


 วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ทีม 3 คน
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้ 
- ประเภททีมชายล้วน 3 คน (20+12+18 = 50K)
- ประเภททีมผสม 3 คน (20+12+18 = 50K) *มีชายหรือหญิงอย่างน้อย 1 คนในทีม


 วิ่งผลัดอัลตร้ามาราธอน 50 กม. ทีม 5 คน
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้ 
- ประเภททีมชายล้วน 5 คน (10+10+12+10+8 = 50K)
- ประเภททีมผสม 5 คน (10+10+12+10+8 = 50K) *มีชายหรือหญิงอย่างน้อย 1 คน

*จับเวลาและเปลี่ยนผลัดนักวิ่งทุกประเภทการแข่งขันด้วยระบบ Ultimate Timing chips Systems
*Cut-Off (10 ชั่วโมง) 05.00-15.00 น.


กำหนดการรถบริการรับส่งนักวิ่งไปจุดสตาร์ท
shuttle bus service.

จุดนัดพบ หน้าโรงแรม Royal Peninsula Hotel (18 กุมภาพันธ์ 2561)
A. ออกจากเชียงใหม่ เวลา 03:30 น.
B. กลับจากจุดสคาร์ท เวลา 17.00 น.
  AWARDS/ถ้วยรางวัล
RUNNIG SHIRT/เสื้อที่ระลึก
MEDAL/เหรียญผู้พิชิต
CERTIFICATE/ประกาศเกียรติคุณ
FINISHER T-SHIRT/เสื้อผู้พิชิต 50K


 ผู้ชนะการแข่งขันในประเภทเดียวบุคคล 1-5 Over All ชาย/หญิง จะได้รับเงินรางวัล 20,000 / 15,000 / 10,000 / 8,000  / 5,000 บาท ตามลำดับ *(รวม 116,000 บาท)
 ประเภททีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับถ้วยเกียรติยศ อันดับ 1-5 (ถ้วยรางวัล 3 ใบ/ทีม และ 5 ใบ/ทีม *ไม่มีเงินรางวัล)
 นักวิ่งที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จะได้รับเหรียญ ”ผู้พิชิตดอยอินทนนท์ เชียงใหม่อัลตร้ามาราธอน 2018” ทุกคน
 ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเสื้อวิ่ง Chiang Mai Ultra Marathon 2018 ท่านละ 1 ตัว
 นักวิ่งประเภทเดี่ยวบุคคลที่เข้าเส้นชัยในเวลา 10 ชั่วโมง จะได้รับเสื้อ ผู้พิชิตดอยอินทน์ (FINISHER Chiang Mai Ultra Marathon 2018 T-shirt)
 ผู้สมัครทุกคน จะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies-Bag คนละ 1 ใบ
ผู้สมัครทุกคน ที่สมัคร Online ล่วงหน้าตามกำหนด จะได้รับการบันทึกสถิติด้วยระบบ Ultimate Timing chips Systems

 ผู้สมัครทุกคน ที่สมัคร Online ล่วงหน้าตามกำหนด จะรับการประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
 พิมพ์ชื่อผู้สมัครทุกคนพร้อมธงประจำชาติ ลงในหมายเลขประจำตัว
 ประกาศนียบัตรรับรองผลการแข่งขัน ทุกระยะทางดาว์นโหลดหลังแข่งขัน 1 วัน
 อาหารเย็นในงานเลี้ยงมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 


CASH PRIZE / เงินรางวัล
FOR ULTRA MARATHON 50K / เฉพาะประเภทบุคคล 50 กม.
1st 2nd 3rd 4th 5th
20,000 Baht 15,000 Baht 10,000 Baht 8,000 Baht 5,000 Baht
 
 


ค่าสมัคร
ประเภทการแข่งขัน ค่าสมัครไม่รวมค่ารถ ค่าสมัครรวมค่ารถ หมายเหตุ
 Ultra Marathon บุคคล 50K 1,200 บาท/คน 1,400 บาท/คน *รถ 1 คัน รับนักวิ่งลงจากยอดดอย 8-10 คน
 Relay Team 3 คน/ทีม 2,400 บาท/ทีม 3,000 บาท/ทีม *รถ 1 คัน บริการ 3 ทีม (นั่ง 6 วิ่ง 3) 9 คน
 Relay Team 5 คน/ทีม 4,000 บาท/ทีม 5,000 บาท/ทีม *รถ 1 คัน บริการ 2 ทีม (นั่ง 8 วิ่ง 2) 10 คน

ค่าสมัครรวม :
- ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ *(นักวิ่งชาวต่างชาติต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกคนละ 150 บาท)
- ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขัน
- อาหารเที่ยงในระหว่างการแข่งขัน *(นักวิ่งที่แข่งขันเสร็จแล้ว / นักวิ่งผลัดที่ยังไม่ได้วิ่ง)
- อาหารเย็นในงานเลี้ยงมอบรางวัลเกียรติยศ ณ จุดสตาร์ท ลานหน้าโรงเรียนศรีจอมทอง เวลา 16.00-17.00 น.
- ในระหว่างการแข่งขัน รถตู้บริการนักวิ่งจะแวะเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น พระธาตุนภเมทนีดล และ พระธาตุนภพลภูมิสิริ, กิ่วแม่ปาน, นาขั้นบันได, จุดสูงสุดแดนสยาม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอ่างกา ตลาดชาวเขา, สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์, น้ำตกวชิระธาร, น้ำตกสิริภูมิ *(ไม่รวมค่าเข้าชมในบางสถานที่) *นักวิ่งประเภทเดี่ยวบุคคล จะได้แวะเที่ยวเฉพาะขากลับลง ตามเวลาที่เหลืออยู่ ก่อน 17.00 น.RUNNING SHIRT
 
FINISHER T-SHIRT 50KM

 

 

SIZE S M L XL 2XL 3XL
 ►MALE 36 inches 38 inches 40 inches 42 inches 44 inches 46 inches
 ►FEMALE 34 inches 36 inches 38 inches 40 inches - -

 


เปิดรับสมัครแล้ว


 


กำหนดวันรายงานตัว รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง-Timing Chips
โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order การสมัครออนไลน์ หรือ Passport หรือ E-mail Confirmation
 วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-19.00 น.
เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 03.00 - 04.30 น.
ณ โรงเรียนศรีจอมทอง ข้างที่ว่าการอำเภอจอมทอง

Tel : 086-391-8434, 081-498-9865


 

 

CHIANG MAI THE BEAUTIFUL OLD TOWN

 
VDO on YouTube
10 Things To Do in Chiang Mai, Thailand
 
VDO on ToyTube
Top 10 Things to Do in Chiang Mai, Thailand
 
VDO on YouTube
Things to do in Chiang Mai Thailand | Top Attractions Travel Guide


CHIANG MAI TOUR
 
Top 30
Selling Tours & Activities
 
Standard Tour Company was established in the year of 1990. The headquarters is located right in center of the Chiang Mai business area. We provide professional turn-key services in all levels of travelling business.
 
We do provide and understand your need during travelling with wided varietry of trip options which including Sightseeing , Cultural experiences and Adventure tour that are suitable for singles , groups and families .We can also create a custom tour with you depending on your interest.
 
Travel Hub is a Chiang Mai tours operator. Your are booking direct! We guarantee 
our rates are the lowest on the web! We guarantee lowest rates for all our partner activities too! Find a chepaer rate for the same programme and we will beat that price!
 

โรงแรมที่พักในอำเภอจอมทอง

*แสนดีเพลส/Sandeeplace
เทศบาล ซอย 19 - ดอยแก้ว ซอย 4 ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
086 657 4279

*Parinda Garden
236 Moo 12 Parinda Garden, Sop Tia, Amphoe Chom Thong, Chang Wat Chiang Mai 50160
080 631 9137

*จอมทองบูทิคเฮ้าส์
เลข ที่ 399 หมู่ ที่ 14 ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 50160
จอมทอง.com
081 582 9889

*จอมทองริเวอร์ไซด์
5 หมู่ ที่ 3 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
จอมทอง.com
081 950 6695

*เฮือนต้นตาล จอมทอง
ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
089 264 6361

*สมายโฮม SMILE HOME
ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
chomtong.com
053 342 312

*The Terrace Restaurant & Resort
Tha Sala Rd, 182 Moo 9, Tambon Nong Long, Chom Thong District, Chiang Mai 51120
084 881 8143

*บ้านสวนอินทนนท์ รีสอร์ท
191 ม.14 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
bansuaninthanonresort.com
086 429 1642
ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ 

*Ratchaphruek 2007 Hotel
119 Moo 14, Tumbon Khuang Pao, Amphoe Chom Thong,, Chiang Mai, Khuang Pao, Chom Thong District, Chiang Mai 50160
ratchaphruekhotel.com
053 341 901

*ราชพฤกษ์ กรุ๊ป 
หมู่ที่ 14 199 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 10150
ratchaphruekhotel.com
053 341 901

*Little Home Inthanon Resort
11/1 Baan Mae Klang Waterfall, Tumbon Ban Luang, Amphoe Chom Thong,, Chiang Mai, Khuang Pao, Chom Thong District, Chiang Mai 50160
053 033 555

*ลิตเติ้ลโฮม อินทนนท์ รีสอร์ท
1009 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
053 033 555

ทัช สตาร์ รีสอร์ท ดอยอินทนนท์ 
130/1 Jomthong-Inthanon Road, T.Baan Luang, A.Jomthong Chiang Mai อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
touchstarresort.com
053 033 594

*อินทนนท์ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท
บ้าน ท่า ห ลุก เลข ที่ 4 หมู่ 4 ต หนอง ล่อง อ เวียง หนอง ล่อง, Nong Long, Wiang Nong Long District, Lamphun 51120
081 993 3333
 
 

Booking 1,998 Hotel in Chiangmai City

 


 
 


 
 


 
 


 
 


 

 

58 Domestic Flights to Chiang Mai

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Thai Viet Jet Air
 
 

34 Flights from Abroad to Chiang Mai

 
 Air China
 Air KBZ
 Air Asia
 Bangkok Airways
 China Eastern Airlines
 China Southern Airlines
 Hainan Airlines
 Hong Kong Express Airways
 Juneyao Airlines
 Korean Airlines
 Lao Airlines
 Malindo Air 
 Myanmar Airways International
 Myanmar National Airlines
 Qatar Airways
 Shandong Airlines
 Shanghai Airlines
 Sichuan Airlines
 Silk Air
 Spring Airlines
 Thai Airways
 Tiger Airways