สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หัวหิน/ชะอำ
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน ฉลองครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสมาคมหัวหินซันเซ็ท ฮาล์ฟมาราธอน (ครั้งที่ 1)

- - - วิ่งหัวหินพระอาทิตย์ตกดิน - - -

เวลาเย็นย่ำค่ำลง 17.00 นาฬิกา
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย @ลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะ อบต.ทับใต้, อำเภอหัวหิน
 
 ENG


สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ

สมาคมนี้ จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนการค้าประจำจังหวัดเพชรบุรี ชื่อว่า “สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ” (HUA-HIN/CHA-AM TOURISM ASSOCIATION-HCTA) โดยสมาชิกมาจาก ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประกอบธุรกิจค้าของที่ระลึก ผู้ประกอบธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและขนส่ง ผู้ประกอบธุรกิจบันเทิง สวนสนุก และจัดงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัยและสปา ผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชนท่องเที่ยวและอื่นๆ  และตัวแทนจาก ททท.สำนักงานเพชรบุรีและสำนักงานประจวบคีรีขันธ์โดยตำแหน่งจำนวน 2 คน โดยวัตถุประสงค์ของสมาคม ดังต่อไปนี้
1.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ การวิสาหกิจการท่องเที่ยว หน่วยราชการและสถาบันเอกชน
2.สนับสนุน และส่งเสริมการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ให้ได้มาตรฐาน
3.ส่งเสริมและเผยแพร่ธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ
4.ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
5.ส่งเสริมความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข่าวสาร และวิชาการ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือกันในระหว่างสมาชิก
6.คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน
7.ดำเนินการหาทุนและสมาชิก เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และความก้าวหน้าของสมาคม ทั้งนี้โดยไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
8.ทำความตกลงหรือกำหนดระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
9.ร่วมกระทำกิจกรรมเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเพื่อความมั่นคงของชาติ
10.ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในการประกอบการ
11.ไม่ดำเนินการในทางการเมือง
12.ไม่มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดและสนุกเกอร์

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
 เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลอง 20 ปีของการก่อตั้ง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
 เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) ตามนโยบายของ  รัฐบาล และส่งเสริมการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ของหัวหิน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
 นำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสนับสนุนกิจกรรม ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

ประเภทการแข่งขัน

 ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.
ค่าสมัคร 800 บาท/คน จำกัดจำนวน 500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.00 น.
*ใช้ Timing chip จับเวลาการแข่งขัน แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
 • ชาย อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 มินิมาราธอน 10.5 กม.
ค่าสมัคร 500 บาท/คน จำกัดจำนวน 1,500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.30 น.
*ใช้ Timing chip จับเวลาการแข่งขัน แบ่งกลุ่มอายุดังนี้
 • ชาย อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 • หญิง อายุไม่เกิน 15 / 16-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม.
ค่าสมัคร 400 บาท/คน จำกัดจำนวน 500 คน ปล่อยตัวเวลา 17.45 น.
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

รับสมัครจำนวนจำกัด ทุกระยะทาง รวม  2,500 คน
โปรดสมัครออนไลน์ล่วงหน้า
Running shirt Size
ขนาดไซส์เสื้อวิ่ง สำหรับผู้สมัครทุกคน
SIZE ชาย หญิง (เข้ารูป)
SS 34 inch 32 inch
S 36 inch 34 inch
M 38 inch 36 inch
L 40 inch 38 inch
XL 42 inch 40 inch
2XL 44 inch 42 inch
3XL 46 inch -

* สมัครแล้วเปลี่ยนไซส์เสื้อไม่ได้ / Can not change size later


ถ้วยรางวัล / เสื้อวิ่งที่ระลึก / เหรียญรางวัล / ประกาศณียบัตร / อื่นๆ​​

ITEMS 21KM 10KM 5KM
ถ้วยรางวัล 1-5 1-5 -
เงินรางวัล Over All 1-5 1-3 -
เสื้อวิ่ง Running shirt
ถุงเป้อเนกประสงค์ Goodies Bag
บันทึกเวลาด้วย Timing chip -
เหรียญรางวัลผู้พิชิต
พิมพ์ชื่อ ธงชาติลงใน BIB
ประกาศณียบัตร -
ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างแข่งขัน
อาหารหลังเส้นชัย
       เงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน 

อันดับชนะการแข่งขัน 21K-Over All 10K-Over All
อันดับ ที่ 1. 7,000 บาท 4,000 บาท
อันดับ ที่ 2. 5,000 บาท 3,000 บาท
อันดับ ที่ 3. 4,000 บาท 2,000 บาท
อันดับ ที่ 4. 3,000 บาท -
อันดับ ที่ 5. 2,000 บาท -

ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล
ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ Participant Collection!

 • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1-5 ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน ทุกกลุ่มน้ำหนัก จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • ผลการแข่งขันพร้อมประกาศณียบัตร นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน ดาวน์โหลดบนเว็บ MyRaceResult หลังแข่งขัน 1 ชั่วโมง
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่ง Hua Hin Sunset 2018 Running shirt *(ในวันรับของตามนัดหมาย)
 • ผู้สมัครทุกคนจะได้รับกระเป๋าเอนกประสงค์ Goodies-Bag คนละ 1 ใบ
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน จะได้รับเหรียญผู้พิชิต ตามระยะทางวิ่ง หลังเข้าเส้นชัย
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันล่วงหน้า ทุกคนทุกระยะทาง จะได้รับการประกันอุบัติเหตุใน วัน-เวลาการแข่งขัน วงเงิน 100,000 บาท
 • จับพิมพ์ชื่อผู้สมัครล่วงหน้า พร้อมธงประจำชาติ ลงในหมายเลขประจำตัวของนักวิ่ง
 • บริการอาหาร-เครื่องดื่มหลังวิ่ง-พยาบาล-รับฝากของ-เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครในเส้นทางวิ่ง ลานจอดรถมากกว่า 2,000 คัน

 
กำหนดวัน รับเสื้อ-รับเบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิพ


วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ จุดเริ่มต้นและเส้นชัย สวนสาธารณะ อบต.ทับใต้, อำเภอหัวหิน
หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดนำอีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ (จ่ายเงินแล้ว) ซึ่งระบบได้ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครทุกคน
หรือ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport และเลขที่ Order No การสมัคร ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ผู้ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-ไทม์มิ่งซิป ทางไปรษณีย์
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน โทร : 086-391-8434
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ โทร : 081-649-4659, 085-355-9149
โรงแรมสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว หัวหิน-ชะอำ
ลดราคาพิเศษ 30%-50% เฉพาะผู้สมัครวิ่ง Hua Hin Sunset Half Marathon 2018
โปรดสมัครวิ่ง Online ให้เรียบร้อย แล้วจองโรงแรมที่ท่านต้องการ แจ้ง Order No. การสมัครวิ่งของท่าน

ชื่อโรงแรม ราคาห้องพัก/คืน ลดแล้ว โทร. E-mail / Website
ทิพย์อุไร ซิตี้ 1,000 THB+ABF 032-515865 www.thipuraicityhotel.com
หัวหินไวท์วิลล่า 1,000 THB+ABF 032-532971, 081-198-7550 www.huahinwhitevilla.com
ยูโรหัวหิน ซิตี้ 850 THB+ABF 032-513130 www.huahineurocityhotel.com
ซิตี้บีช (หัวหินรอยัล พาเลซ) 1,200 THB+ABF 032-512870 www.citybeachhuahin.com
หัวหินกอล์ฟวิลล่า 1,200 THB+ABF 032-531392-6 www.huahingolfvilla.com/th
หัวหินไวซ์แซนด์ 1,200-1500 THB+ABF 032-520410 www.huahinwhitesand.com
นิรันดร รีสอร์ทชะอำ 1,200 THB+ABF 092-2718651 http://nirundornresort.com
Banyan The Resort, Hua Hin 2,500/3,500+ABF 032-538888 http://www.banyanthailand.com/th
บ้านกลางหัวหิน 1,200 THB+ABF 032-512333 http://www.baanklanghuahincondo.com
Tanawit Hotel & Spa 1,000 THB+ABF 032-530422 www.tanawithuahin.com
โรงแรมบ้านทะเลดาว 3,000 THB+ABF 032-536024 http://www.baantalaydao.com/index_th.html
ไอยราหัวหินลอร์ด 1,000 THB+ABF 032-522970 http://www.iyarahuahin.com/
โรงแรมทีเอชบีช 1,000 THB+ABF 032-511755 www.thbeachhotel.com
เดอะ ลาภา 2,200 THB+ABF 032-513222 http://thelapahotel.com/home-1/
Imperial Hua Hin Beach Resort 1,500 THB+ABF 032-520166 www.imperialhuahin.com/
หัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า 1,200 THB+ABF 032-511391 www.huahingrand.co.th/th
บ้านตายาย หัวหิน 1,000 THB+ABF 099-0564849 facebook
หัวหิน กู๊ดวิว 1,000 THB+ABF 032-512535 hhgoodview@gmail.com
มิลาโน่ หัวหิน 1,200 THB+ABF 032-827686 , 061-7423247 www.milanohuahin.com
ต้นหอมรีสอร์ท 700/900/1,500 THB+ABF 092-6292528 facebook
สวรรค์บูติค รีสอร์ท 1,200 THB-ABF 098-1340990 e-mail:sahwanboutique@gmail.com

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งกับเรา

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ PayJogAndJoy.com
ระบบการรับสมัคร จะส่งอีเมลตอบกลับไปยังอีเมลของผู้สมัครที่กรอกในหน้า Billing Details ทันที ผู้สมัครจะต้องใช้อีเมลในการ Login หรือ ลงทะเบียน ที่ใช้งานได้จริง
โปรดหลีกเลี่ยงการ Login ผ่าน Facebook โดยเด็ดขาด หากท่านไม่สามารถจำอีเมล Login facebook ของท่านได้
การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำหรือจดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ PayJogAndJOY เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง
เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครผ่านระบบ การตรวจสอบรายชื่อหรือสถานะของผู้สมัครในระบบ
ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม
Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ
ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

*** ปัญหาที่พบบ่อย ***

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั่นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้
แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและวและได้ส่งรูปเอกสารใบโอนเงินเข้ามาที่ Confirm Payment
ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบก็ตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครไม่ได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของสมัครไม่มีในระบบ
วิธีแก้ไข ให้ผู้สมัครเข้าไปสมัครใหม่ (รายละเอียดของผู้สมัครจะค้างอยู่ในหน้ากรอกใบสมัคร)
จนกว่าจะได้รับอีเมลตอบกลับ แล้วจึงส่งหลักฐานการโอนเงินเข้ามาในระบบอีกครั้งหนึ่ง

สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ
 โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม
ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.comสมัครวิ่ง online ด้วยระบบ PayJogAndJoy

ก่อนลงทะเบียนออนไลน์ ผู้สมัครควรเตรียมข้อมูลของนักวิ่งให้ครบถ้วน เช่น ชื่อภาษาอังกฤษ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport ไซต์เสื้อ, กรุ๊ปเลือด ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล

Project Image

Registration

ลงทะเบียน Online คลิก Register HERE

 

Project Image

Confirm Payment

Bank Transfer only (Credit Card no Confirm)

 

Project Image

Check Status

Member PayJogAndJoy only