ก้าวเพื่อโอกาส (วิ่งเฉียดคุก)

RUN FOR SECOND CHANCES 2019

เปลี่ยนกำหนดวันจัดงาน จาก 28 เม.ย. เป็น
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี


 ENG
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันจัดการแข่งขัน 

          ตามที่ กรมราชทัณฑ์ และ JOG&JOY ได้กำหนดวันจัดการแข่งขัน Run for Second Chances 2019 วิ่งเฉียดคุก 2019 (ก้าวเพื่อความหวัง) ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี นั้น แต่เนื่องด้วยติดขัดปัญหาบางประการ จึงไม่สามารถจัดการแข่งขันตามกำหนดวันเดิมได้ กรมราชทัณฑ์ และ JOG&JOY จึงเลื่อนกำหนดวันจัดการแข่งขัน เป็นวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 ผู้สมัครล่วงหน้าท่านใด ไม่สามารถมาร่วมงานได้ตามกำหนดวันใหม่ สามารถแจ้งขอยกเลิกการสมัครและขอเงินค่าสมัครคืนได้ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ดังนี้
- ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal
ผู้สมัคร E-mail แจ้งขอยกเลิกการสมัคร พร้อม Order No การสมัคร ชื่อผู้สมัคร ไปที่ Payment@jogandjoy.com
ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินค่าสมัครกลับไปที่ระบบบัตรเครดิตของท่าน ตามที่สมัครมาภายใน 3 วัน
- ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงินทางธนาคาร
ผู้สมัคร E-mail แจ้งขอยกเลิกการสมัคร พร้อม Order No การสมัคร-หลักฐานการโอนเงิน พร้อมกับชื่อบัญชีธนาคาร-เลขที่บัญชีธนาคาร ที่จะรับเงินโอนคืน (ชื่อบัญชี กับ ชื่อผู้สมัคร ต้องเป็นชื่อเดียวกัน) ไปที่ Payment@jogandjoy.com
ฝ่ายจัดการแข่งขันจะคืนเงินค่าสมัคร ไปที่บัญชีธนาคารตามที่แจ้งมา ภายใน 3-5 วัน

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-721-6009 (09.00-17.00 น. ในวันเปิดทำการ)

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน JOG&JOY
5 มีนาคม 2562


หลักการและเหตุผล

          กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่ในการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ซึ่งงานทั้งสองส่วนของกรมราชทัณฑ์ล้วนแต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าผู้กระทำผิดนั้นจะได้รับการถูกควบคุมตัวในเรือนจำ อันเป็นการจำกัด  อิสรภาพทางร่างกาย ในด้านของคุณภาพชีวิตแม้ว่าผู้กระทำผิดเหล่านั้นจะต้องโทษทางอาญา แต่ก็ไม่สามารถไปตัดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้กระทำผิดได้ โดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยสี่ที่มนุษย์พึงได้รับ  อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้กับประชาชน 
          นอกจากนี้ ในเรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับคืนเป็นคนดีของสังคม เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ตระหนักว่าแม้ผู้กระทำผิดจะเคยกระทำผิดมาก่อน แต่เมื่อได้รับโทษทางอาญา โดยการจำคุกซึ่งเป็นการตัดผู้กระทำผิดออกไปจากสังคมแล้ว แต่เมื่อได้รับการต้องโทษไปจนครบกำหนดโทษแล้ว ถือเป็นการชดใช้ความผิดให้กับสังคมไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่เมื่อพ้นโทษทางอาญาแล้วผู้กระทำผิดก็จะต้องกลับไปใช้ชีวิตในสังคมเช่นเดิม ดังนั้น ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สังคมกรมราชทัณฑ์ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านของความเข้มแข็งของจิตใจ ความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพ ที่จะทำให้ผู้กระทำผิดมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ไม่หันกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก แต่ทั้งนี้ สังคมจะเป็นผู้ให้โอกาสกับผู้กระทำผิดด้วย ทั้งโอกาสในการทำงานและโอกาสในการใช้ชีวิตในสังคม ในการนี้กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดให้กับผู้กระทำผิด และให้การสนับสนุนเงินทุน ในการประกอบอาชีพให้กับผู้กระทำผิด แต่เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องการขอรับทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจำนวนเงินไม่เพียงพอกับความต้องการที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดทำโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล Run for Second Chances ขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรม “คืนคนดีสู่สังคม” 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ด้านทุนประกอบอาชีพ
๒. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษของกรมราชทัณฑ์
๓. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในการรักษาสุขภาพอนามัย
ประเภทการแข่งขัน

ค่าสมัคร 450 บาท ทุกประเภทระยะทาง

Project Image

ปล่อยตัวเวลา 05.30 น.

การแบ่งกลุ่มอายุ ชาย
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี
อายุ 60 ปีขึ้นไป

การแบ่งกลุ่มอายุ หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี 
อายุ 50 ปีขึ้นไป

Project Image

ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.

ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS 10.5K 5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ 1-5 -
รางวัลนักวิ่งแฟนซี 1-5 ลงวิ่งระยะไหนก็ได้
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
     

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด

รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY wink
การบริการ
 บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
 ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
 มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
 มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาถูกจำหน่าย ณ สถานที่จัดงาน 27-28 เมษายน 2562
 มีสถานที่กางเต็นท์พักแรม ณ สถานที่จัดงาน
 โรงแรมที่พักราคาประหยัดสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม *(โปรดดูในแผนที่)


Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม) สำหรับผู้สมัครวิ่งในระยะทาง 10.5 กม.
T-Shirt (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัครฟันรันระยะทาง 5 กม.
ผู้สมัครสามารถเลือกไซต์เสื้อได้ แต่ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้

SIZE S M L XL 2XL 3XL 4XL
MALE 36 ince 38 ince 40 ince 42 ince 44 ince 46 ince 48 ince
FEMALE 34 ince 36 ince 38 ince 40 ince 42 ince - -


กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 (เวลา 10.00-18.00 น.)
หรือเช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 (เวลา 04.00-05.20 น.)
ณ สถานที่จัดงาน
กรมราชทัณฑ์ นนทบุรี

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงรูปบัตรประชาชนของตน และ รูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Usernameในการ Login หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username และ Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : Payment@JogAndJoy.com มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง ค่าสมัคร รับสมัคร
 MINI MARATHON 10.5 กม. 450.- 2,000 Slots
 FUN RUN 5 กม. 450.- 1,000 Slots
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


 การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การซื้อ-ขายสินค้า 
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวที่เป็นจริงให้ครับถ้วน


 


สมัคร Online ผ่านระบบใหม่ JogAndJoy.Run


ชำระค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal ผู้สมัครไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ
หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินค่าสมัครผ่านบัตรเครดิตสำเร็จลง ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบรับการชำระเงินจาก PayPal ทันที
สมัครแล้วไม่โอนเงินภายใน 5 วัน ถือว่าสละสิทธ์ โอนเงินแล้วแต่ไม่ส่งหลักฐาน ถือว่าสละสิทธิ์
ผู้สมัครจะสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อ-สถานะการชำระเงิน ทันทีหลังจาก สมัคร หรือส่งรูปภาพใบโอนเงินเข้ามาในระบบ


เปิดรับสมัคร
1. ลงทะเบียน 2. ยืนยันการจ่ายเงิน 3. ตรวจสอบรายชื่อ
คลิกด้านล่าง