การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
สมัครแล้ว ไม่สามารถขอเงินคืนได้ในภายหลังขอเชิญร่วมกิจกรรม
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลต่อต้านการทุจริต
วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


DO THE RIGHT THINKวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ณ ลานกิจกรรมประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
กรุงเทพมหานคร
 


 English Version

หลักการและเหตุผล

          วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 (United Nations Convention Against Corruption -UNCAC,2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสหประชาชาติ 191 ประเทศรวมทั้งประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ดังนั้น UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) สำหรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003 ได้กำหนดประเด็นความร่วมมือ ที่สำคัญของรัฐภาคี 3 ประการ คือ
Arrow ด้านมาตรการเชิงป้องกัน : ทุกประเทศต้องมุ่งป้องกันปัญหาคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
Arrow ด้านการบัญญัติความผิดทางอาญา : ทุกประเทศต้องถือว่าการคอร์รัปชันทุกรูปแบบคืออาชญากรรม
Arrow ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ : ทุกประเทศต้องให้ความร่วมมือในการทำให้อนุสัญญามีผลในทางปฏิบัติได้เป็นจริง

          จากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอร์รัปชัน (CPI : Corruption Perception Index) ที่ผ่านมาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น โดยทุกประเทศร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดขึ้นอย่างเป็นสากล ในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ เพียงไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยม ให้กับทุกคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชน ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์, การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการต่อต้านการทุจริต ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการต่อต้านการทุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต, การยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของหน่วยงานและบุคคลที่ดีเด่นในด้านการต่อต้านการทุจริต และมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม, การให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จึงได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล ต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566 หรือ INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION DAY RUN 2023
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

Arrow เพื่อส่งเสริมปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชนของชาติ ร่วมกันแสดงพลังในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยออกมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลต่อต้านการทุจริต วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2566
Arrow เพื่อสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายด้วยการ เดิน-วิ่ง เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงต้านทานโรคภัยต่างๆ
Arrow เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และต่อต้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ
Arrow นำรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศลส่วนหนึ่ง ใช้สนับสนุนการปรับปรุง หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9

International Anti Corruption Day

วิ่งการกุศล วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประจำปี 2565

ประเภทการแข่งขัน

วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัคร 800 คน ค่าสมัคร 600 บาท
เสื้อวิ่งที่ระลึก+Bib+Timming chips
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-19 ปี อายุ 16-19 ปี
อายุ 20-29 ปี อายุ 20-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50-59 ปี
อายุ 60-69 ปี อายุ 60 ปี ขึ้นไป
อายุ 70 ปี ขึ้นไป  
*** การคำนวนอายุของผู้สมัคร เอาปี พ.ศ. 2566 ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิดของนักวิ่ง

วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล ฟันรัน ระยะทาง 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.10 น.
รับสมัคร 600 คน ค่าสมัคร 500 บาท
เสื้อคอกลมที่ระลึก+Bib

ชาย หญิง
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
รับของรางวัล TOP 10 ชาย รับของรางวัล TOP 10 หญิง
แต่งกายแฟนซี  คอนเซ็ปต์ ต่อต้านคอร์รัปชัน  ลุ้นรับ 5 รางวัล

เดินการกุศล VIP. WALK ระยะทาง 3 กม.
ปล่อยตัวเวลา 06.20 น.
รับสมัคร 200 คน ค่าสมัคร 1,500 บาท
เสื้อโปโลที่ระลึก+Bib+หมวกแก๊ปต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ไม่จำกัดอายุ ไม่มีการแข่งขัน

VIRTUAL RUN ระยะทาง 10 กม.
เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง วิ่งที่ไหนก็ได้ ประชาชนทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ-เพศ ไม่มีการแข่งขัน
รับสมัครจำนวน 400 คน ค่าสมัคร 500 บาท 
เสื้อคอกลมที่ระลึก+เหรียญที่ระลึก
บริการจัดส่งพัสดุ โดย EMS ไปรษณีย์ไทย ฟรี.

รายละเอียด กำหนดเวลา
วันสุดท้ายของการรับสมัคร 10 พฤศจิกายน 2566 (24.00 น.)
วัน เดิน-วิ่งสะสมระยะทาง 1-25 พฤศจิกายน 2566
ส่งผลเดิน-วิ่งเข้าระบบ JOG&JOY LINE วันสุดท้าย 25 พฤศจิกายน 2566
จัดส่งของ โดย EMS ไปรษณีย์ไทย 1-5 ธันวาคม 2566

แผนที่เส้นทางวิ่ง

RACE ENTRY PACK COLLECTION

Polo shirt+Anti-Corruption Day Run 2023 Cap for VIP. Only

MEDEL FOR ALL


 
ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ประเภทระยะทาง 10K 5K VIP.WALK VIRTUAL RUN
ค่าสมัคร 600 บาท 500 บาท 1,500 บาท 500 บาท
ถ้วยพระราชทานฯ คนแรก ชาย/หญิง - - -
ถ้วยรางวัลทุกกลุ่มอายุ 1-3
เงินรางวัลทุกกลุ่มอายุ อันดับ 1 ชาย/หญิง
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม ชาย/หญิง คอกลม ชาย/หญิง โปโล Unisex คอกลม ชาย/หญิง
เหรียญผู้พิชิต
นาฬิกาฟิตเนส Top10/แฟนซี 1-5
หมวกแก๊ปต่อต้านคอร์รัปชันสากล
Timming chips
QR Code สถิติการวิ่ง, e-certificate
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag
จัดส่ง Race Pack โดย EMS จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน จ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน
อาหาร-เครื่องดื่ม หลังวิ่ง
Arrow ค่าสมัคร ไม่รวมค่าจัดส่งของทางไปรษณีย์ การจัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย EMS ผู้สมัครต้องจ่ายเพิ่ม 60 บาท/คน สมัครและจ่ายเงินภายใน 15 พ.ย. 66
Arrow ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 1-5 ธันวาคม 2566
Arrow การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้
Arrow การสมัครไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เพื่อความปลอดภัย นักวิ่งควรสวมใส่เสื้อวิ่งที่ บาง-เบา-ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี เพื่อป้องกันโรคลมแดด (Heatstroke click)

ถ้ายรางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล มินิมาราธอน 10 กม. ชาย-หญิง

อันดับ ถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล
อันดับที่ 1 Over All ถ้วยพระราชทานฯ 5,000.-
อันดับที่ 1 ทุกกลุ่มอายุ ถ้วย ศาสตราจารย์ วิชา มหาคุณ
ประธานกรรมการ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต
3,000.-
อันดับที่ 2 ทุกกลุ่มอายุ ถ้วย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานกรรมการ มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ
-
อันดับที่ 3 ทุกกลุ่มอายุ ถ้วย รศ.ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
-
Arrow นักวิ่งที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัล จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลในกลุ่มอายุ โดยเลื่อนอันดับในกลุ่มอายุนั้นขึ้นแทน

TIME LINE


เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2566
หรือมีผู้สมัครเต็มตามจำนวน 2,000 คน
สมัครแบบจัดส่งของทาง EMS เปิดรับสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2566
การจัดส่ง เสื้อวิ่ง+เบอร์วิ่ง+หมวก+Chips ผู้สมัครต้องเลือกการจัดส่ง โดยจ่ายค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท/คน
จัดส่งระหว่าง 1-5 ธันวาคม 2566


VIRTUAL RUN จัดส่งของโดย EMS ไปรษณีย์ไทย 1-5 ธันวาคม 2566


กำหนดการ รับเสื้อ เบอร์วิ่ง

ผู้สมัครที่ไม่ได้เลือกการจัดส่งทางไปรษณีย์ สามารถติดต่อรับได้
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 (เวลา 11.00 - 18.00 น.)
ณ เคาน์เตอร์เฉพาะกิจ JOG&JOY ซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ ชั้น 3 โซนโลตัส (ศูนย์รวมสถาบันการศึกษา)
ผู้สมัครโปรดแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ Order No การสมัคร ต่อเจ้าหน้าที่
รับแทน ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ 
โทร. 098-824-1317, 086-391-8434


NO BIB NO RUN
โปรดอย่าลืมติดเบอร์วิ่งมาร่วมงานในเช้าวันแข่งขัน
ลืมเบอร์วิ่งมาร่วมงาน ไม่มีการจ่ายเบอร์สำรองโดยเด็ดขาด


ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ทุกคน สามารถเข้าชมงาน
"พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2566"
ฟรี ตลอดทั้งวันที่ 9 ธันวาคม 2566ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน
Arrow ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 300 คัน *จุดจัดงาน เต็มภายใน 20 นาที
Arrow ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
Arrow ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
Arrow ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
Arrow ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
Arrow ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 400 คัน (ประตูตลาดเดิม)

โรงแรมที่พัก ใกล้สวนหลวง ร. ๙ 

ย่านถนนศรีนครินทร์ (ซีคอนสแควร์/พาราไดซ์)

Arrow Dusit Princess Srinakarin Hotel
Arrow เดอโบตั๋น ศรีนครินทร์
Arrow KC PLACE Srinagarindra
Arrow เดอะเวอร์ติเคิล สวีท
Arrow The Ninth Place Serviced Residence

ย่านสี่แยกศรีอุดม

Arrow The One Residence Hotel
Arrow บีทู บางนา พรีเมียร์
Arrow โรแมนซ์ ศรีนครินทร์
Arrow โนโวเทล กรุงเทพ บางนา

ย่านถนนเฉลิมพระเกียรติ

Arrow White House Bizotel
Arrow The Residence Airport & Spa Hotel

l See hotel map l
 

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ 2C2p หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทร ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


 - คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


New เปิดรับสมัคร New
วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2566


โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร
ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัครภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนสมัครวิ่ง Online
ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน


การชำระเงินค่าสมัครผ่านระบบ 2C2p ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบ
ที่ www.jogandjoy.run
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 721 6008-9 (09.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)


JOG&JOY LINE