เลื่อนการจัดงาน เป็นปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

เรียน เพื่อนนักวิ่ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า COVID-19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ตามนโยบายของรัฐบาล สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ และคณะกรรมการจัดงานวิ่ง
ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16
จึงขอเลื่อนกำหนดการงานวิ่งในปีนี้ จากวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
ไปจัดในปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ สถานที่เดิม สวนหลวง ร.๙
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดของท่านภายใน 30 เมษายน 2563

แบบที่ 1.
ยืนยันสิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน จากปีนี้เลื่อนไปเป็นปีหน้า 30 พฤษภาคม 2564

แบบที่ 2.
ขอยกเลิกและคืนเงินค่าสมัคร
แบบ 2-A. ผู้สมัครชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal
โดยฝ่ายจัดการแข่งขันจะยกเลิกและคืนค่าสมัครกลับคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัคร ผ่าน PayPal โดยอัตโนมัติ
แบบ 2-B. ผู้สมัครชำระเงินด้วยการโอนเงินทางธนาคาร
โดยผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้ง ภายใน 10-15 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
ประกาศ ณ 3 เมษายน 2563

โดยนักวิ่งที่ได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว สามารถเลือกแนวทางและวิธีการต่างๆ ได้ที่ลิ้งค์


 ENG

Reservation status search by Passport
ค้นหาสถานะการลงทะเบียนออนไลน์ ด้วยเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง          วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก มีนโยบายส่งเสริม และจัดการเรียนการสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจน กำพร้า ด้อยโอกาส และเยาวชนที่มีความบกพร่องทาง  การได้ยิน ให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมุ่งเน้นปลูกฝังเยาวชนให้ยึดมั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน

          สมาคมผู้ปกครองและครูดอนบอสโก กรุงเทพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสดังกล่าวข้างต้น และตระหนัก      ในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครอง จึงได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศลขึ้นเป็นประเพณีทุกปี เพื่อหารายได้สนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้สนับสนุนการจัดตั้ง “ห้องบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Disability Support Services: DSS)” เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ตามเจตนารมย์ของวิทยาลัยฯ โดยจะจัดกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่องาน “ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 16”

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และจัดตั้ง “ห้องบริการสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (Disability Support Services: DSS)” เพื่อให้บริการแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักเรียนทั่วไป และบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้
2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และสังคม
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สำหรับครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าฯ และประชาชนทั่วไป

 

​​


15th YouTube 2018

14th YouTube 2017


​​


ประเภทการแข่งขัน
MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท (เลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป  


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน (เลือกแบบเสื้อที่ระลึกได้)
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP. (เลือกวิ่ง 10.5 KM หรือ 5 KM)
ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 200 คน
ค่าสมัคร 1,000 บาท รับเสื้อโปโล (Polo shirt)

เลือก 10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขัน
ถ้วยรางวัลเกียรติยศ เสื้อที่ระลึก เหรียญผู้พิชิต อื่นๆ​​​

ITEMS 10 KM 5 KM VIP
ถ้วยพระราทานฯ 1 ชาย / 1 หญิง    
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือกวิ่ง 10K/5K
เสื้อที่ระลึก คอกลม/แขนกุด คอกลม/แขนกุด โปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
หมายเหตุ : นักวิ่งคนแรกชาย/หญิง ที่ได้รับถ้วยพระราชทานฯ จะถูกตัดสิทธิ์การรับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุ
REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 500 บาท 1,000 คน
 FUN RUN 500 บาท 500 คน
 VIP 1,000 บาท 200 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 24 เมษา 63
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 20-22 พ.ค. 63
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

กติกาการแข่งขัน
สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 800 คัน (โปรดดูแผนที่)

 


กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

- รับด้วยตัวเอง -
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถานที่จัดงาน ลานประตูดาวเรือง เวลา 14.00-18.00 น.
เช้าวันแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.00-06.00 น.
โทร. 097-095-8434
โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร


- ส่งพัสดุทางโดย Kerry Express -
ผู้สมัครสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib ทาง Kerry Express ในระบบการสมัคร
โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 24 เมษายน 2563
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 20-22 พฤษภาคม 2563


​​


Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก อีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ = ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบก็ได้รับเอกสารนั้น แต่ระบบไม่สามารถตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา  โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม

ส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่ E-mail : CS@JogAndJoy.Run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ ส่วนอีเมลอื่น เจ้าหน้าที่อาจไปปฎิบัติงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัด กว่าจะเปิดอีเมลตอบอีเมลหรือแก้ไขปัญหา อาจใช้ระยะเวลานาน ไม่ทันเวลา

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือการบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้


สมัครวิ่ง Online ผ่านระบบ JogAndJoy.Run

- ปิดการสมัครวิ่ง -