การสมัครวิ่ง ไม่ใช่การ ซื้อ-ขาย สินค้า
ผู้สมัครโปรดอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลที่อยู่ให้ชัดเจน เราส่งของไปตามที่อยู่ของนักวิ่งที่ลงทะเบียนไว้
ห้ามการซื้อ-ขาย-โอน BIB ต่อไปให้บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด
การนำ BIB ของผู้อื่นมาวิ่ง คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทุกชนิด


เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล
TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชนนี ฝั่งขาออก


 ENG
Presented by

Sponsor By

Conducted by
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

          ได้ก่อตั้งในนามของสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2510 ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคำปรารภของมิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ใช้โรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นสถานที่ติดต่อชั่วคราว วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นนี้ กล่าวโดยสรุป คือ
1. เพื่อการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอด
2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์และรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของคนตาบอด
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ต่อมา เพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่สถานภาพของสมาคมฯ ที่ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับมา และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องรองรับกับวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้มีความเห็นชอบให้ดำเนินการขอแก้ไขการจดทะเบียนจากสมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯ เป็น "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย" ต่อมาได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2524 โดยได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่อาคารสยามพืชไร่ ถนนพญาไท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินในซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง ให้ใช้เป็นสำนักงานถาวร และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้มีที่ทำการ ณ อาคารดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน

          เพื่อสร้างเจตคติ เชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมที่มีต่อคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023 ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. สร้างเจตคติ เชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมที่มีต่อคนตาบอด
2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของคนในสังคม รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สมาคมฯ กับหน่วยงานภายนอก และคนตาบอดกับคนในสังคม
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่านฝั่งธนบุรีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงเก่า และศิลปวัฒนธรรมโบราณสมัยอยุธยา โดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นแรงจูงใจ
5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (ผู้ที่สนใจและรักสุขภาพ ผู้ที่มีจิตกุศล และบุคคลทั่วไป) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
6. เพื่อสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเภทกิจกรรมและการแข่งขัน

SUB 3 HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.00 น.
รับสมัครจำนวน 600 คน

ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 900 บาท
คนตาบอด 600 บาท
รับเสื้อวิ่ง (Running Shirt)
Timing chips systrms
ค่าสมัครรวมค่าจัดส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express

Cut Off 3 ชั่วโมง หรือ 07.00 น. เวลาในการตัดตัว Sub 3-21K
จุด A. 05.25 น. จุด B. 06.45 น. โปรดดูในแผนที่เส้นทางวิ่ง

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป -
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open

มินิมาราธอน 10 กม.
ปล่อยตัวเวลา 04.55 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 600 บาท
คนตาบอด 400 บาท
รับเสื้อวิ่ง (Running Shirt)
ค่าสมัครรวมค่าจัด ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express
Cut Off 2 ชั่วโมง
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป -
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open

ฟันรัน 5 กม.
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน
ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 550 บาท
คนตาบอด 300 บาท
รับเสื้อคอกลม (T-Shirt)
ค่าสมัครรวมค่าจัด ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express
Cut Off 1 ชั่วโมง
แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขัน) ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขัน)
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open

Running map

 

ENTRY FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทาง 21K 10K 5K
Arrow บุคคลทั่วไป 900 บาท 600 บาท 550 บาท
Arrow คนตาบอด 600 บาท 400 บาท 300 บาท
smiley9 สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนด
smiley9 ค่าสมัครทุกระยะทาง รวมบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips (21K&10K) โดย Kerry Express เฉพาะภายในประเทศ (1 ซองต่อผู้สมัคร 1 คน)


ขนาดรอบอกเสื้อที่ระลึก
Running-Shirt สำหรับผู่สมัคร 21K และ 10K, T-Shirt สำหรับผู้สมัคร 5K

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
FEMALE 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -
Arrowผู้สมัครสามารถเลือกไซต์เสื้อได้ตอนสมัคร แต่ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เสื้อผลิตตามไซต์ ตามที่ผู้สมัครระบุมา
Arrowการวิ่งในระยะทาง 21K และ 10K ไม่ควรสวมใส่เสื้อคอกลม (T-Shirt) ลงวิ่ง เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Heatstroke) เสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน


ถ้วยรางวัล-เสื้อที่ระลึก-เงินรางวัล-เหรียญผู้พิชิต-จัดส่ง by Kerry ก่อนวันแข่งขัน-อื่นๆ

รายการ 21K 10K 5K
ถ้วยรางวัล ประชาชนทั่วไป 1-5 ทุกกลุ่มอายุ 1-5 ทุกกลุ่มอายุ
ถ้วยรางวัลคนตาบอด ชาย/หญิง 1-3 โอเพ่น 1-3 โอเพ่น 1-3 โอเพ่น
เงินรางวัล ประชาชนทั่วไป 1-3 ทุกกลุ่มอายุ 1-3 โอเพ่น
เสื้อที่ระลึก เสื้อกล้าม เสื้อกล้าม เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
Timing Chips -
E-Certificate  
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag ใส่อาหาร
จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips 21k-10k โดย Kerry
อาหาร-เครื่องดื่ม Take Away Set
Arrow หมายเหตุ : ทุกประเภทการแข่งขัน ทุกระยะทาง ทุกกลุ่มอายุ หากมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่าจำนวนถ้วยรางวัลที่กำหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน-ถ้วยรางวัล-เงินรางวัล ในประเภทระยะทางและกลุ่มอายุนั้น

เหรียญรางวัลผู้พิชิต


CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21K
ชาย/หญิง ทุกกลุ่มอายุ
10K
ชาย/หญิง Over All
อันดับที่ 1 5,000 บาท 5,000 บาท
อันดับที่ 2 3,000 บาท 3,000 บาท
อันดับที่ 3 2,000 บาท 2,000 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


TIME LINE TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023

JOB Date หมายเหตุ
Arrow เปิดรับสมัคร Online 10 ตุลา - 25 ธันวา 2565 จำนวนจำกัด อาจปิดก่อนกำหนด
Arrow เปิดรับสมัครล่าช้า 1-10 มกราคม 2566 อาจไม่มี/ค่าสมัครปรับขึ้น
Arrow จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry #1 11-14 มกราคม 2566 ผู้สมัครรอบปกติ
Arrow จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry #2 15-17 มกราคม 2566 ผู้สมัครล่าช้า
Arrow รับเสื้อ+เบอร์วิ่งด้วยตัวเอง (เฉพาะนักท่องเที่ยว-เดินทาง) 21 มกราคม 2566 15.00-18.00 น. ณ สถานที่จัดงาน
Arrow วันแข่งขัน / RACE DAY 22 มกราคม 2566 03.00-08.00 น.
No BIB No Run ลืมเบอร์วิ่งวันงานไม่มีเบอร์วิ่งสำรองให้โดยเด็ดขาด    
โปรดตรวจสอบที่อยู่ของท่านในการสมัคร เพื่อการจัดส่งโดย Kerry   โปรดตรวจสอบก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน
การจัดส่ง เสื้อ เบอร์วิ่ง Chips (21k/10k) จัดส่ง 1 ซอง ต่อนักวิ่ง 1 คน แม้จะสมัครรวม Order เดียวกัน    


ลานจอดรถ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช้าวันแข่งขัน
03.00-07.30 น.


Arrow 
ลานจอดรถ มูลนิธิชัยพัฒนา 200 คัน
Arrow จักรยานยนต์ หน้าสถานที่จัดงาน จอดได้มากกว่า 300 คัน
Arrow จอดข้างถนนอรุณอัมรินทร์ ทางเข้า-ออก สะพานพระราม 8 จำนวน 80 คัน ห้ามขวางทาง เข้า-ออก ชาวบ้าน
Arrow จอดรถข้างถนนราชดำเนิน หน้าสนามมวยราชดำเนิน กระทรวเกษรฯ แล้วเดินขึ้นสะพานพระราม 8 ไปร่วมงาน 1.7 กม.


 

Warning/ข้อควรระวังก่อนสมัครวิ่งออนไลน์

ผู้สมัครที่เข้ามาสมัครวิ่ง ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรก ที่อยู่และอีเมลของผู้สมัคร มีความสำคัญและจำเป็นมาก ระบบการรับสมัครวิ่งออนไลน์ JogAndJoy.Run ผู้สมัครจะต้องใช้ Username และ Passwordในการ Login เข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน

การสมัครสมาชิกเข้าระบบ ผู้สมัครต้องจดจำ Username หรือ จดบันทึก Password ในการ Login เข้าใช้ระบบ JogAndJoy.Run เพราะท่านต้องเข้าสู่ระบบอีกหลายครั้ง เช่น การยืนยันส่งเอกสารการโอนเงินค่าสมัครในระบบ การตรวจสอบรายชื่อ หรือสถานะของผู้สมัครในระบบ

ผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารการโอนเงินมายืนยันภายใน 3 วัน (ยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิต) ถึงแม้จะโอนเงินแล้วก็ตาม Order การสมัครนั้นๆ ระบบจะถูกยกเลิก (Cancelled order) โดยอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมในการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิต ผ่านระบบ PayPal หรือค่าธรรมเนียมโอนเงินค่าสมัครทางธนาคารต่างประเทศ เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัคร

 

 

ปัญหาที่พบบ่อย  New

ผู้สมัครยังสมัครไม่สำเร็จ ไม่ครบขั้นตอน ระบบจึงไม่สามารถแจ้งไปยังอีเมลของผู้สมัครได้ ผู้สมัครก็จะไม่ได้รับอีเมลใดๆ แต่.. ผู้สมัครได้จดบันทึกเอาเลขที่บัญชีธนาคาร จากหน้าคอมพิวเตอร์ หรือ จากหน้ามือถือเพื่อไปโอนเงินค่าสมัคร
เมื่อผู้สมัครได้โอนเงินและส่งรูปภาพเอกสารใบโอนเงินเข้ามาในระบบ ที่ Confirm Payment ระบบจะไม่สามารถ รับและตอบยืนยันกลับไปยังผู้สมัครได้ เพราะรายชื่อและอีเมลของผู้สมัคร ไม่มีในระบบ

หากเกิดปัญหาใดๆในการสมัครวิ่งของท่าน โปรดเข้ามาอ่านรายละเอียดบนเว็บไซต์นี้

 สอบถามปัญหาการสมัครออนไลน์ - การส่งเอกสารนอกระบบ - แนะนำการแก้ไขปัญหา 
โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา) เสาร์-อาทิตย์ โปรดงดโทรนะคะ ทีมงานออกไปปฏิบัติงานภาคสนาม การส่ง E-mail สอบถาม หรือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องส่งที่
E-mail : cs@jogandjoy.run มีเจ้าหน้าที่ดูแลทางอยู่ตรงนี้ 

 


- คำยินยอมของผู้สมัครวิ่ง -
ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตราย หรือ
การบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์อายุตัวเอง ก่อนรับรางวัลต่อผู้จัดการแข่งขัน
ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงาน นำภาพถ่าย หรือ VDO / YouTube ในการแข่งขันของข้าพเจ้าและผู้ร่วมทีมทุกคน ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้
สมัครแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนค่าสมัครไม่ได้


New เปิดรับสมัครล่าช้า New
1-10 มกราคม 2566

โอนเงินค่าสมัครทางธนาคาร ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบการรับสมัคร
ภายใน 3 วันหลังจากการลงทะเบียนสำเร็จ


ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัครเข้าไปในระบบ
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครด้วยบัตรประชาชน

ประชาชนทั่วไป

การสมัครโดยชำระเงินค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ Pay Pal
ผู้สมัครไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
1-2 วันทำการ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบได้
ต้องการความช่วยเหลือ โปรดส่งอีกไปที่ e-mail : cs@jogandjoy.run
โทร. 02 721 6008-9 (จันทร์ถึง-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)


New เฉพาะคนตาบอด New


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หรือสถานะการชำระเงินด้วยหมายเลขที่บัตรประชาชน
เฉพาะประชาชนทั่วไป
Reservation status search online by ID Passport number